ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ್ಷೇಮದಿರುವಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮದೀಯುವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಧಾಮ ( 4 , 4 )
ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ( 2 , 1 )
ಕ್ಷೇಮನೀಯ್ವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮನೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಪಥ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಪಾಲಿಸೆನ್ವ್ಯಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಪ್ರಾಪಕ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಮಂದಿರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವ ( 15 , 9 )
ಕ್ಷೇಮವನರುಹಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವಹಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವಹುದು ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇಮವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವಾರಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವಾರ್ತೆಯ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇಮವಾರ್ತೆಯನೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವಿಚಾರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವಿತ್ತು ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೇಮವೀಯೋ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವು ( 3 , 3 )
ಕ್ಷೇಮವುಂಟಾದುದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವೆಕಂಡೆ'ಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮವೆನ್ನಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಶರಧಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಸಂಪದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಸಾಗರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಾಂಕುರದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಾರ್ಥ ( 2 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಾಲಿಂಗನಕೊಟ್ಟುಪ್ರೇಮದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಾವಕೊಡುವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮಿಯಾಗುತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮೆಂದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರರ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಮೇಶಗತಿಗತೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಶ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಶಪಾಶವಿರಾಮ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಶಬಡಿಸುವುದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಶಾತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇಶಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೈಸಿ ( 2 , 2 )
ಕ್ಷೋಣಿ ( 21 , 13 )
ಕ್ಷೋಣಿಗಭಿಮಾನಿ ( 1 , 1 )