ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂಕಿಸುತ್ತಿರಲೂಕೊಂಕುಗಳ ( 1 , 1 )
ಶಂಕಿಸುವವನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕು ( 6 , 5 )
ಶಂಕುಕÀರ್ಣನೇ ( 1 , 1 )
ಶಂಕುಕರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಶಂಕುಕರ್ಣನು ( 1 , 1 )
ಶಂಕುಚಕ್ರ ( 1 , 1 )
ಶಕುಜನಕನೆ3 ( 1 , 1 )
ಶಕುತ ( 8 , 7 )
ಶಕುತನಹುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶಕುತನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುತನೆರೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುಂತಬಳಗ ( 1 , 1 )
ಶಕುತರಾಗಲರಿಯರೆಂದಿಗು ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿ ( 10 , 7 )
ಶಕುತಿ5 ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಶಕುತಿಗೆದ್ದ ( 2 , 1 )
ಶಕುತಿಯ ( 3 , 3 )
ಶಕುತಿಯದ್ಭುತವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯನ್ನುನ್ನೀಯೊ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯಲಿ ( 2 , 2 )
ಶಕುತಿಯಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯಲ್ಲೇನೋ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯಸಾರಹೃದಯನೆಗೌರಿ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯಿಲ್ಲಣ್ಣ4 ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯಿಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯು ( 2 , 2 )
ಶಕುತಿಯುಕುತಿ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯುಕುತಿಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯೊಳಗಿಹ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿಯೊಳಿರಿಸಿಹನೆಂಬುದೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುತಿವಂತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಕುತೀ ( 1 , 1 )
ಶಕುತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಶಕುತ್ಯದ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುನ ( 2 , 2 )
ಶಕುನಂಗಳಾಗುತಿವೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುನದ ( 1 , 1 )
ಶಕುನವ ( 1 , 1 )
ಶಕುನವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶಕುನವು ( 1 , 1 )
ಶಕುನವುಹೊರಟರಾಚಾರ್ಯ ( 1 , 1 )