ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಚನಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ವಚನಗಳ ( 5 , 4 )
ವಚನಗಳನಾಡುವರು ( 1 , 1 )
ವಚನಗಳನು ( 1 , 1 )
ವಚನಗಳಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ವಚನಗಳಿಂದ ( 2 , 2 )
ವಚನಗಳಿದನು ( 1 , 1 )
ವಚನಗಳಿವೆಂದು ( 1 , 1 )
ವಚನಗಳಿಹವು ( 1 , 1 )
ವಚನಗಳು ( 6 , 5 )
ವಚನಗಳೂ ( 1 , 1 )
ವಚನಗಳೆÀಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ವಚನಗಳ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ವಚನದ ( 2 , 2 )
ವಚನದಲಿ ( 2 , 2 )
ವಚನದಾಗು ( 1 , 1 )
ವಚನದಿ ( 8 , 6 )
ವಚನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಚನನಲಿದು ( 1 , 1 )
ವಚನಭೃತ್ಯ ( 1 , 1 )
ವಚನವ ( 23 , 17 )
ವಚನವಟ್ಟಿಸದಿರೆಚ್ಚರಪರಿಪರಿ ( 1 , 1 )
ವಚನವತೋರವ್ವ ( 1 , 1 )
ವಚನವನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ವಚನವನಂಬುತಲಿ ( 1 , 1 )
ವಚನವನು ( 4 , 4 )
ವಚನವನುಸುರಲು ( 1 , 1 )
ವಚನವನುಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ವಚನವನೆ ( 2 , 2 )
ವಚನವನೆಂಬಮೋದಿ ( 1 , 1 )
ವಚನವನ್ನು ( 2 , 2 )
ವಚನವಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ವಚನವಿದು ( 1 , 1 )
ವಚನವಿದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ವಚನವು ( 11 , 11 )
ವಚನವೆ ( 3 , 2 )
ವಚನವೆಂದು ( 1 , 1 )
ವಚನವೇ ( 1 , 1 )
ವಚನಾ ( 7 , 4 )
ವಚನಾಗ್ನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚನಾದಿಗಳಿಂದ ( 2 , 2 )
ವಚನಾದಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಚನಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ವಚನಾಮೃತವೇ ( 1 , 1 )
ವಚನಾಮ್ರತದ ( 1 , 1 )
ವಚನಾಲೋಲಂ ( 1 , 1 )
ವಚನಿ ( 1 , 1 )
ವಂಚನಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಂಚನಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ವಚನಿಯು ( 1 , 1 )