ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷಣ ( 33 , 20 )
ಲಕ್ಷಣಕಟ್ಟಿಇಡಿಸುವೆಗಜಗಮನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಕೆಗಾನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂತತ್ವೋದ್ಯೋತಕ್ಕೂಕರ್ಮನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ6ಮಾಯಾವಾದಉಪಾಧಿಖಂಡನಗಳಿಗೂಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಗಳ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಗ್ರಜನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣದಿ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷಣದಿಕಾಂತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣದುಂಗುರವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣನಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣನೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಣನೆಂದುಹರಿಮಧ್ವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣನೊ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಬುದ್ಧಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಮೂಕಾವಸ್ಥೆಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಮೂರುತಿ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಣಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣರೊಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವ ( 4 , 3 )
ಲಕ್ಷಣವಂತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಂತನಿಗೆಲಕ್ಷಣದೊಳೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಂತರುಲಕ್ಷಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಂತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವನು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಣವನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಲಕ್ಷ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಾದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಿದೆಯೋಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವಿರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳಮೂರುತಿಯೊಳೊಪ್ಪುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವೆಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವೇದ್ಯವಾಗುವಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣವೇನಿದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾ ( 6 , 5 )
ಲಕ್ಷಣಾಕಲ್ಲೆದೆಯವಳು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಣಾಂಕಿತರನ್ನು ( 2 , 2 )