ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಂಗಳಲಿತಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಲಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಲೀ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಲೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳವನು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳವುಹರಿಣಾಂಕನಿಲ್ಲದಿಹ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳವೇನುಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಶ್ರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಹಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಾನಂದನ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಾಪಾಂಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಕ್ಕದಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗಗೋಚರ ( 2 , 2 )
ಕಂಗಳಿಂಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗಾತ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗಾನಂದಪ್ರದನೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗಿದರಿಡುತದೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗಿದಿರಿಡುವದು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗುತ್ಸವ ( 2 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗೆ ( 15 , 10 )
ಕಂಗಳಿಗೆದುರಿಟ್ಟಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗೆಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗೊತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗ್ಯಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗ್ಹÀ್ಹಬ್ಬವು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗ್ಹಬ್ಬವ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗ್ಹಬ್ಬವೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗ್ಹಬ್ಬವೊ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಡಲು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದ ( 11 , 9 )
ಕಂಗಳಿಂದತನ್ನಗ್ನಿಯೊಳಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದಭಿಮಾನನ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿದರ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದಲಿ ( 18 , 11 )
ಕಂಗಳಿಂದಲಿನೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದೀಕ್ಷಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದುದಕ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೊ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿನಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )