ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೇರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿದನೀಕೃತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿದಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿದೆ3 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ಹಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿಧಾರೆಯೆರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿರುವಕರುಣಾವನಧಿಯು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿಹ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸಿಹೊರಟರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸೀ5 ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸು ( 6 , 4 )
ಪ್ರೇರಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಾಆರ್ಯರೊಳಗೆಣಿಕೆಯನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸುವ ( 5 , 4 )
ಪ್ರೇರಿಸುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸುವನಂತದ್ವಂದ್ವದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸುವವನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸುವಳು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಿಸುವೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಿಸೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರಿಸೆಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸೈ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸೊ ( 4 , 4 )
ಪ್ರೇರಿಸೊಕಿವಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರೆರಿಸರ್ಥಗರ್ಭದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿಸುಮ್ಮಾನಪಾಲಿಸಲಿ2ಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರ್ಯ ( 12 , 3 )
ಪ್ರೇರ್ಯನು ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇರ್ಯಪ್ರೇರಕರೂಪ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರ್ಯರೊಬ್ಬನ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರ್ಯಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇರ್ಯಾಂಹ್ವಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷೆಯನ್ನುಚ್ಚರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಟ ( 2 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಟತಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಟತಮರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಟದೈವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಠತಮ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಠತಮನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಯತ್ವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಷ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೊದಟೂರು ( 1 , 1 )