ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ್ನಾಥವಿಠಲಪದಪಾಥೋದ್ಭವ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥವಿಠಲರಾಯನಾ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲನಘ್ರಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥಾ ( 3 , 1 )
ನ್ನಾದರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾದರಿಸುವರೊಬ್ಬರು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾದರಿಸುವುದಖಿಳಗುಣಾಂಬುಧೇ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾದಾ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಧೀನವು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾನನ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾನನವೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾನನಾಬ್ಜದಿದರೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾನೆಂಬುವುದನ್ನು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಮಾಜಾಂಬೂನದ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಯ ( 2 , 2 )
ನ್ನಾರಧಕರೊಳು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾರಾಧಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾರು ( 4 , 3 )
ನ್ನಾರುಮಂದಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾರೆಂದು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಲಯದೊಳಗೇನು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾವ ( 5 , 5 )
ನ್ನಾವರದೊಳಿರಿಸಲಿನ್ಯಾವನರಸಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾವರುಂಟೆಲೊ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಶ್ರಯಗೊಡದಿರೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಶ್ರಯವೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಸೆಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಸೆಯನೂ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಹವಾಗಿರುವದನೇನೆಂದು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಹವಾಗಿರುವುದನು ( 1 , 1 )
ನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಗ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಗರಾಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಂಗಿತವ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಚ್ಚೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ( 3 , 2 )
ನ್ನಿತರ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಂತಾವಳೀ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಂದಾದ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿನಿಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿರವ್ಹಸಿದು ( 1 , 1 )
ನ್ನಿರಿಸುವೆನೆನ್ನುವನು ( 1 , 1 )
ನ್ನಿರುವುದ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಲ್ಲವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಷ್ಟ ( 2 , 2 )
ನ್ನಿಷ್ಟವೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ನ್ನಿಸುತಲಿಷ್ಟವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )