ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಖದಿಂದ ( 8 , 7 )
ನಖದಿಂದೊತ್ತಿಬಿಡದೊಡಲ ( 1 , 1 )
ನಖದೀ ( 1 , 1 )
ನಖದೊಳನಂತ ( 1 , 1 )
ನಖದೊಳು ( 1 , 1 )
ನಖದ್ಯಸು ( 1 , 1 )
ನಖಧೂಳಿ ( 1 , 1 )
ನಖನೆ ( 1 , 1 )
ನಖಪಂಕ್ತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ನಖಪಂಕ್ತಿಗಳ್ ( 1 , 1 )
ನಖಪಂಕ್ತಿಯಿದೇನು ( 1 , 1 )
ನಖಮಣಿಶ್ರೇಣಿವಿರಾ- ( 1 , 1 )
ನಖಮಣಿಶ್ರೇಣಿವಿರಾ-ಜಿತನಳಿನಚರಣಯುಗಳನಸುಕುಮಾರ ( 1 , 1 )
ನಖಮಹಿಮಾಂಕ-ಹೀಗೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ನಖಮುಖ ( 1 , 1 )
ನಖಮುಖದಲಿ ( 1 , 1 )
ನಖಮುಖಮಹಾಯುಧ ( 1 , 1 )
ನಖಯುತ ( 1 , 1 )
ನಖರ ( 2 , 1 )
ನಖರಾಜಂ ( 1 , 1 )
ನಖರುಚಿಯೊ-ನೀ ( 1 , 1 )
ನಖರೇಣುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನಖವ ( 1 , 1 )
ನಖವರರತ್ನ ( 1 , 1 )
ನಖವಾಗು ( 1 , 1 )
ನಖವುಬೆರಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನಖವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ನಖವೆ ( 1 , 1 )
ನಖವೆಂಬೊ ( 2 , 2 )
ನಖವೈರಿಯಮರೆಯ ( 1 , 1 )
ನಖಶಿಖ ( 3 , 3 )
ನಖಶಿಖವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನಖಸ್ತುತಿ ( 1 , 1 )
ನಖಾಗ್ರ ( 1 , 1 )
ನಖಾಗ್ರದಿ ( 2 , 2 )
ನಖಾನೀಕವುಂ ( 1 , 1 )
ನಖಾಯುಧಅಂಕಾರೋಪತ ( 1 , 1 )
ನಖೇಂದ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ನಗ ( 17 , 12 )
ನಗಕ್ಕಿಂತ ( 1 , 1 )
ನಂಗಂಗಚ್ಚತಾನೆ ( 1 , 1 )
ನಗಗಳ ( 2 , 2 )
ನಗಗಳನಿಟ್ಟುನಗವನೆತ್ತಿದ ( 1 , 1 )
ನಗಗಳನಿಡುವುದು ( 1 , 1 )
ನಗಗಳಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ನಗಗಳು ( 1 , 1 )
ನಗಗಳ್ವೈರಿಯ ( 1 , 1 )
ನಂಗಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗಚಾಪ ( 2 , 1 )
ನಗಚಾಪನೀತ ( 1 , 1 )