ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಕ್ಷಿಣೆ ( 12 , 11 )
ದಕ್ಷಿಣೆಗೆಂದುಈ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣೆಯ ( 3 , 3 )
ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣೆಯು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಪಕ್ಷವಿರುತಿಹುದೋ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಪಿನಾಕಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿಶರ್ವಾಗ್ನಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷೀ ( 1 , 1 )
ದಗಡಿಯರೆ ( 1 , 1 )
ದಂಗಡಿಯೇಒಪ್ಪುತಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ದಗಣಿತ ( 1 , 1 )
ದಗದಗಿಸಲು ( 1 , 1 )
ದಂಗವಿಪ ( 1 , 1 )
ದಂಗಳ ( 4 , 4 )
ದಂಗಳದೊಳು ( 1 , 1 )
ದಂಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ದಂಗಳಿಗೆರಗುವೆ ( 1 , 1 )
ದಗಿಯ ( 3 , 3 )
ದಂಗು ( 1 , 1 )
ದಂಗೆ ( 2 , 2 )
ದಗ್ಗಡೆಯ ( 1 , 1 )
ದಗ್ದ ( 1 , 1 )
ದಗ್ಧ ( 2 , 2 )
ದಗ್ಧಕೃತಾನಲ ( 2 , 2 )
ದಗ್ಧನಾದ ( 1 , 1 )
ದಗ್ಧಪಟದ ( 1 , 1 )
ದಗ್ಧಪಟದಪ್ಪಂತಿರುವ ( 1 , 1 )
ದಗ್ಧವಾಗುವ ( 1 , 1 )
ದಗ್ರಪೂಜೆ ( 1 , 1 )
ದಘನಿವಾರಣ ( 1 , 1 )
ದಘವುದದಿ ( 1 , 1 )
ದಚ್ಚರಿಯ ( 1 , 1 )
ದಜನುರಕ್ಷಕ ( 1 , 1 )
ದಂಜನೆ ( 1 , 1 )
ದಂಜಿಕೆ ( 1 , 1 )
ದಟಹರ ( 1 , 1 )
ದಟಿತವಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟ ( 6 , 5 )
ದಟ್ಟ-ದಾರಿದ್ರ್ಯವು ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಗೊಳಿಸೀಯೆಂದವಾನೆಟ್ಟದ್ಟೃಯಲೀಕ್ಷಿಸುತ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಡಿಗಳಿಗೊಂದಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಡಿಯನಿಕ್ಕುತಅಟ್ಟಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಡಿಯನಿಡಲೊಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಡಿಯನಿಡುತ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಡಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಡಿಯಿಡಲರಿಯ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಡಿಯಿಡುತ ( 1 , 1 )