ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘಣ್ಣಲು ( 1 , 1 )
ಘತಿತ ( 1 , 1 )
ಘದ್ರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘದ್ರಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನಂ ( 487 , 72 )
ಘನ- ( 2 , 2 )
ಘನ-ತರ ( 1 , 1 )
ಘನ-ಸುಂದರಿ ( 1 , 1 )
ಘನÀ ( 1 , 1 )
ಘನಕ ( 2 , 1 )
ಘನಕಪಿವೀರರು ( 1 , 1 )
ಘನಕಂಭದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನಕರಣ ( 1 , 1 )
ಘನಕರುಣ ( 1 , 1 )
ಘನಕರುಣದಲಿ ( 2 , 2 )
ಘನಕರುಣವಂತರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನಕರುಣಾ ( 1 , 1 )
ಘನಕರುಣಾರಸಾನ್ವಿತೇ ( 1 , 1 )
ಘನಕರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಘನಕರುಣೀ ( 1 , 1 )
ಘನಕರ್ಣೀಕ ( 1 , 1 )
ಘನಕರ್ಮಗಳನು ( 1 , 1 )
ಘನಕರ್ಮಿಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ಘನಕಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ಘನಕವೀಶ್ವರಗಳಿಗೆವಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘನಕಾಮ ( 1 , 1 )
ಘನಕಾಯ ( 1 , 1 )
ಘನಕಾರಣವೈ ( 1 , 1 )
ಘನಕಾರುಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಘನಕಾರುಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನಕಾರ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಘನಕಿಂತ ( 1 , 1 )
ಘನಕಿವ ( 1 , 1 )
ಘನಕೀರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಕೀರ್ತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಘನಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನಕುಚಂಗಳನೂಡೆ ( 1 , 1 )
ಘನಕುಚಮಂಡಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಘನಕುಂಡಲ ( 1 , 1 )
ಘನಕೂಟ ( 1 , 1 )
ಘನಕೂಟವು ( 1 , 1 )
ಘನಕೂಟಸಾಕು ( 1 , 1 )
ಘನಕೂರ್ಮರೂಪದಿಂ ( 1 , 1 )
ಘನಕೃತಮುಖರಂಜನ ( 1 , 1 )
ಘನಕೃಪಾಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಘನಕೃಪಾಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ಘನಕೃಪಾಸಾಗರ ( 1 , 1 )
ಘನಕೃಪಾಸಿಂಧು ( 1 , 1 )
ಘನಕೃಪಾಸಿಂಧು7 ( 1 , 1 )
ಘನಕೃಪಾಳು ( 1 , 1 )