ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಕ್ಕುಲಾತಿ ( 2 , 2 )
ಕಕ್ಕುಲಾತಿದೇವನೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕುಲಾತಿನಿನಗಿರದೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕುಲಾತಿಯ ( 3 , 3 )
ಕಕ್ಕುಲಿತೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕುಲಿತೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕೂಲಾತಿಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷಗಾಂಗೇಯಗೀತ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷದವ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷದವರಾದ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷದಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷವ ( 2 , 2 )
ಕಕ್ಷವಹ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷವೆ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷಸೇನ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷಾ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷಾದೇವತೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷಾನಲ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷಿಕಾಂಚನ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಷಿಪ ( 1 , 1 )
ಕಂಗ- ( 1 , 1 )
ಕಂಗಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಜ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಡಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಡೆಎಸವ ( 1 , 1 )
ಕಗತ ( 1 , 1 )
ಕಂಗವಕೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳ ( 52 , 23 )
ಕಂಗಳಗಿದಿರಿಡುತದನೇಕ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಗೋಪಿಯರ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳತ್ವರಿತ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳದೆರಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳದೆರಿಸಿದನಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳದೆರಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳದೆರೆದು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳದ್ಯರಿಯತು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಧಾರೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳನಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳನಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳನು ( 3 , 2 )
ಕಂಗಳನುಮುಚ್ಚಿನಿಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಬ್ಬರ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಯ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳರಂಜನೆ4 ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಲಿ ( 10 , 6 )