ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏಕಾನೇಕ ( 3 , 3 )
ಏಕಾನೇಕರೂಪ ( 1 , 1 )
ಏಕಾನೇಕವೆಂದುನಂಬಿಪ್ಪೆನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಪೋಶನ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಪೋಶನಗೈವ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಯತನ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರತಿ ( 4 , 4 )
ಏಕಾರತಿ1ಉರಿಯುವ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರತಿ2ಕೀಟಭೃಂಗ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರತಿ3 ( 1 , 1 )
ಏಕಾರತಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರತಿಯಗೂಢ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರತಿಯನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರತಿಯನೆತ್ತುವ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರತಿಯಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರವ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರಾರ್ಣವದೊಳು ( 1 , 1 )
ಏಕಾರುತಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರ್ಣವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾರ್ತಿ ( 2 , 2 )
ಏಕಾರ್ತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಏಕಾವಳಿ ( 4 , 3 )
ಏಕಾವಳಿಗಳೊಲಿಯುತಪದುಮನಾಭ ( 1 , 1 )
ಏಕಾವಳಿಯ ( 4 , 3 )
ಏಕಾವಳಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕಾವಳಿಯು ( 1 , 1 )
ಏಕಾವಳಿಸರ ( 1 , 1 )
ಏಕಾವಳಿಹಾರಾ ( 1 , 1 )
ಏಕಾವೃತದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಕಾಂಶೇನ ( 2 , 1 )
ಏಕಿಂತು ( 1 , 1 )
ಏಕಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಏಕಿರುವೇ ( 1 , 1 )
ಏಕಿಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಏಕೀಭಾವವನೆ ( 1 , 1 )
ಏಕೀವೆ ( 1 , 1 )
ಏಕೆ ( 59 , 28 )
ಏಕೆ4 ( 1 , 1 )
ಏಕೆಕಕುಲಾತಿಪಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಏಕೆಜನನ ( 1 , 1 )
ಏಕೆತಿಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಏಕೆತೆರಳುವೆನೆಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಕೆಂದ ( 1 , 1 )
ಏಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏಕೆನ್ನೊಳಿಂತು ( 1 , 1 )
ಏಕೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಏಕೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಏಕೇಶವರ್ನ ( 1 , 1 )