ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಂಟೆತ್ತುಗಳ ( 1 , 1 )
ಎಂಟೆರಡು ( 6 , 5 )
ಎಂಟೈದನೇ ( 1 , 1 )
ಎಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಎಡ ( 7 , 3 )
ಎಡಕ ( 2 , 1 )
ಎಡಕದ ( 1 , 1 )
ಎಡಕರದಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಕಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಡಕೆ ( 3 , 3 )
ಎಡಖಗ ( 1 , 1 )
ಎಡಗಡೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಗಡೆಹಂಗ ( 1 , 1 )
ಎಡಗಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ಎಡಗಾಲಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಗೈ ( 1 , 1 )
ಎಡಗೈಯ ( 1 , 1 )
ಎಡಗೈಯಲಿ ( 2 , 2 )
ಎಡಗೈಯಲಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಎಡಗೈಯಿಟ್ಟಿಹನ್ಯಾರೇ ( 1 , 1 )
ಎಡಗೈಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಎಡಗೈಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಡತಾಕಲಾರೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಡತೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಡತೊಡೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಡತೊಡೆಯಲಿಟ್ಟೂ ( 1 , 1 )
ಎಡತೊಡೆಯೊಳಿದ್ದಾ ( 1 , 1 )
ಎಡದ ( 15 , 11 )
ಎಡದಲಿ ( 2 , 2 )
ಎಡದಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡುವನಿತೆ ( 1 , 1 )
ಎಡದಲೀಶ ( 1 , 1 )
ಎಡದಲ್ಲಿ ( 6 , 4 )
ಎಡದಿ ( 4 , 4 )
ಎಡದೆ ( 1 , 1 )
ಎಡದೆರ ( 1 , 1 )
ಎಡಪಾದಂಗುಟದಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲ ( 18 , 8 )
ಎಡಬಲಕ ( 2 , 2 )
ಎಡಬಲಕವರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಕಿಕ್ಕುತನಡುವಿನ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಕುದುರುತ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಕುದುರೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಕೆ ( 3 , 2 )
ಎಡಬಲಕೆಳೆವ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಕೊಬ್ಬರು ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಕೊಲಿದುಕಡಗ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಕ್ಕೊಲೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲದ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲದಲಿ ( 16 , 11 )
ಎಡಬಲದಲಿರುವ ( 1 , 1 )