ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಗಳಿರುಳು ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿ[ಗ]ಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಗನನು ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಗನಾಗಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಗನಾಗಬೇಡಾ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಗನಾಗಬೇಡಾಪಕಾಮಕ್ರೋಧವು ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಗನು ( 2 , 2 )
ಹಂಗಿಗಾನೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿನ ( 2 , 2 )
ಹಂಗಿನನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಲ್ಲಾ ( 3 , 3 )
ಹಂಗಿಸದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಸದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಸಿ ( 4 , 4 )
ಹಂಗಿಸಿದಂಥ- ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಸಿದವರೆನ್ನಪರಮಬಂಧುಗಳು1ಜಾಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಸುವ ( 2 , 2 )
ಹಂಗಿಸುವನೋಗರವನುಂಬುದಕಿಂತಕುಡಿನೀರು ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಸುವರ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಸುವರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿಸುವಳುಅರ್ಜುನ ( 1 , 1 )
ಹಗಿಹಗಳಲಿವಿಹರಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೀಗರಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೀಸೂಟಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಗು ( 1 , 1 )
ಹಂಗುಗಳ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಗುರನೇನೋ ( 1 , 1 )
ಹಂಗುರವ ( 1 , 1 )
ಹಗುರವಿಲ್ಲಚಂಡ ( 1 , 1 )
ಹಗುರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಗುರಾದ ( 1 , 1 )
ಹಂಗುಳ್ಳವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೂ ( 1 , 1 )
ಹಗೆ ( 8 , 6 )
ಹಗೆಕಾರನಮೂರುವೆಂಬನುರುಹಿದನಮೂರಾಂತಕ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಗಳ ( 3 , 3 )
ಹಗೆಗಳನೆಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಗಳಿಗವ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಗಳು ( 2 , 2 )
ಹಗೆಗಳೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಗಳೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಗೊಂಡಳೆನ್ನದಿರುಲಂಡನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಗೆಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಗೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಹಗೆತನ ( 2 , 2 )
ಹಂಗೆನಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಂಗೆನಗುನ್ನತ ( 1 , 1 )