ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಊರುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರುತಂಬೆಗಾಲು ( 1 , 1 )
ಊರುತರಿದ ( 1 , 1 )
ಊರುದಾರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಊರುದೂರಾದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಊರುದ್ವಯಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಊರುದ್ವಯಸರಿಗಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಊರುನಾಯಕರಘೂತ್ತಮರಲ್ಲಿಬಿನ್ನೈಸಿದ ( 1 , 1 )
ಊರುಬಿಟ್ಟು ( 3 , 3 )
ಊರುಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊರುರು ( 1 , 1 )
ಊರುವರು ( 1 , 1 )
ಊರುವಿಂದೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಊರುಸ್ತಂಭ ( 1 , 1 )
ಊರುಹೆಜ್ಜೆಗೂ ( 1 , 1 )
ಊರೂಟವಾದರೇನುಹಣ್ಣುಬಿಡದ ( 1 , 1 )
ಊರೂರ ( 2 , 2 )
ಊರೂರಿಗೊಯ್ವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಊರೂರು ( 2 , 1 )
ಊರೂರೊಳುತಿರಿದುಗರುವನೆಂದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಊರೆ ( 1 , 1 )
ಊರೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಊರೆಂಬೊದನ್ಯರಿಗಳವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊರೆಲ್ಲ ( 5 , 5 )
ಊರೆಲ್ಲನೆಂಟರು ( 1 , 1 )
ಊರೆಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ಊರೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗಾಡೆಂಬರೊನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗಿರಲಿ- ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗಿಲ್ಲವೆಸಲೆ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗಿವ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗೆ ( 7 , 6 )
ಊರೊಳಗೆ2ಕಡಿದರು ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗೆಶಶಿಮುಖೇರ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಗೊಬ್ಬಳು ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಿತರಜನ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಿಂತಾಯ್ತೆಂದು ( 1 , 1 )
ಊರೊಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಊರೊಳು ( 7 , 6 )
ಊರೋ-ಜಂಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಊರೋಳ್ಳೇದು ( 1 , 1 )
ಊರ್ಜ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಜಾ ( 1 , 1 )
ಊರ್ಜಿತ ( 3 , 2 )
ಊರ್ಜಿತವಾದೇನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಊರ್ಜಿತವೆನೆ ( 2 , 2 )