ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘೋರಧ್ವಾಂತ ( 1 , 1 )
ಘೋರನ ( 1 , 1 )
ಘೋರನರಕಕೆಳಸುತಿಹ್ಯದು ( 1 , 1 )
ಘೋರನರಕಕೊಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಘೋರನರಕಕ್ಕೀಡಾದ ( 1 , 1 )
ಘೋರನರಕಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರನರಕಿಯಾದೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರನರಹರಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರನಾಸಿಕದ ( 1 , 1 )
ಘೋರನಿದ್ರೆಯಿಂದೆಚ್ಚರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಘೋರನಿವಾರ ( 1 , 1 )
ಘೋರನು ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಡುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪರ್ವತ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾತಕಂಗಳನು ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾತಕರಾಗಲಿನಡೆನುಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾತಕರೊಳು ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾತಕವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾತಕಿ ( 2 , 2 )
ಘೋರಪಾತಕಿದುಶ್ಯಾಸನ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾತಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾತಕಿಯನು ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾತಕಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾಪಗಳ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾಪವ ( 1 , 1 )
ಘೋರಪಾಪವಿನಾಶ ( 1 , 1 )
ಘೋರಬqದೆಯಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಘೋರಬಡಲು ( 1 , 1 )
ಘೋರಬಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರಬಡಿಸುವರೊ ( 1 , 1 )
ಘೋರಬಡುತಲಿರ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರಬಡುವುದ್ಯಾಕೊ ( 1 , 1 )
ಘೋರಬಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರಬಡುವೆನು ( 1 , 1 )
ಘೋರಬಂಧವ ( 1 , 1 )
ಘೋರಭಯವ ( 1 , 1 )
ಘೋರಭವ ( 1 , 1 )
ಘೋರಭವದಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರಭವಸಾಗರವ ( 1 , 1 )
ಘೋರಭವಾರ್ಣವತಾರಕನಮಲ ( 1 , 1 )
ಘೋರಭಾವದಿಂದಲುಂಡು ( 1 , 1 )
ಘೋರಮಯ ( 1 , 1 )
ಘೋರಮಾಯೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರಮುಖದಳಿಯನೆಲ್ಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರರಕ್ಕಸ ( 1 , 1 )
ಘೋರರಕ್ಕಸಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಘೋರರಕ್ಕಸರೆನೆ ( 1 , 1 )
ಘೋರರಕ್ಕಸರೊದೆದಪಾರಮಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಘೋರರಾಕ್ಷಸರ್ಘಾತಗೊಳಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಘೋರರೂಪ ( 2 , 2 )