ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋದಬಾರಿಹೊಟ್ಟಿಗೆಮಾರಿಹೋದಳೂ ( 1 , 1 )
ಹೋದಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದಯೋಚನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದರ ( 1 , 1 )
ಹೋದರಂದನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದರದು ( 1 , 1 )
ಹೋದರನೇಕ ( 1 , 1 )
ಹೋದರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಹೋದರಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ಹೋದರಾನಂದದ ( 1 , 1 )
ಹೋದರಾವ ( 1 , 1 )
ಹೋದರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋದರು ( 20 , 12 )
ಹೋದರುಎಂತು ( 1 , 1 )
ಹೋದರುಕುನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೂ ( 4 , 4 )
ಹೋದರೂಮಾನವ್ಯರ್ಥವಾಗದ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೆ ( 23 , 13 )
ಹೋದರೆತ್ತಮುಷ್ಟಿಕುಠಾರಪ್ರಹಾರನೋಡುನಿನ್ನವರಿಷ್ಟತನವು ( 1 , 1 )
ಹೋದರೆದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಬೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೆದಂಭವೆಂಬುದು ( 2 , 2 )
ಹೋದರೆನಿಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೆಂಬುದನರಿತುಭ್ರಾಂತಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಹೋದರೆಹಾನಿ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೇನು ( 2 , 2 )
ಹೋದರೈಯ ( 1 , 1 )
ಹೋದರೋ ( 2 , 2 )
ಹೋದಲ್ಲದೇಬಲ್ಲೆನೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹೋದವಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದವಘಗಳೆಲ್ಲವೆಂದ ( 1 , 1 )
ಹೋದವನ ( 1 , 1 )
ಹೋದವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋದವರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೋದವರಿಗಿಲ್ಲಾಗಮನವು ( 1 , 1 )
ಹೋದವರು ( 2 , 1 )
ಹೋದವರೆಂಜಲ ( 1 , 1 )
ಹೋದವರೆಷ್ಟುಈ ( 1 , 1 )
ಹೋದವಲ್ಲದೇಹ ( 1 , 1 )
ಹೋದವಳೆಂದುಕೀರ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೋದವಿಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಹೋದವು ( 7 , 5 )
ಹೋದವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋದವೋಲು ( 1 , 1 )
ಹೋದಹಾಂಗೆಲ್ಲಸಾಗುವವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋದಳು ( 2 , 2 )
ಹೋದಳೆಂದುಚಿಂತಿಸುವದೇನೋ2ಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಹೋದಳೊ ( 1 , 1 )