ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಗಲಾರಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಿ ( 14 , 10 )
ಹೋಗಲಿಕೆಧರೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆಹೊಸದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಿಬಹುದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಿಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಿಯಿ- ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಿಯೆಂದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ( 5 , 4 )
ಹೋಗಲಿಲ್ಲಸಾಧುವು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲೀನಿತು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲೀಸ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲು ( 21 , 14 )
ಹೋಗಲುಬಹುದುದೇಶ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲುಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲುಯಾವ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲುರಾಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲೆಂದು ( 2 , 2 )
ಹೋಗಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲೊ ( 2 , 2 )
ಹೋಗವರನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಳುವರು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಾಡಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಾಡಿ ( 6 , 5 )
ಹೋಗಾಡಿಕಂಚು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಾಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಾಡಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಾಡಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಹೋಗಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಾಡುತ್ತ1 ( 2 , 2 )
ಹೋಗಾಡೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿ ( 171 , 41 )
ಹೋಗಿ[ಮಲ್ಲ] ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿ1 ( 2 , 2 )
ಹೋಗಿ3 ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿ4 ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿ8 ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿ9 ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಅನಂತ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಆದೇಶ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಇಬ್ಬರೂ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಉತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಎಂಬೆನೇನು ( 1 , 1 )