ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹೋರಾತ್ರಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹ್ನೀಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹ್ಲಾದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಹ್ಲಾದವ ( 1 , 1 )
ಅಹ್ಲಾದವನು ( 1 , 1 )
ಅಹ್ಲಾದವಾಯಿತಿಂದು ( 1 , 1 )
ಅಹ್ಹಹ್ಹ ( 1 , 1 )
ಅಹ್ಹಹ್ಹ3 ( 1 , 1 )
ಅಹ್ಹಹ್ಹ4 ( 1 , 1 )
ಅಳಕ ( 2 , 2 )
ಅಳಕÀನಂದನ ( 1 , 1 )
ಅಳಕಗೂದಲು ( 1 , 1 )
ಅಳಕದ ( 1 , 1 )
ಅಳಕನಂದನ ( 3 , 2 )
ಅಳಕನಂದನೆ ( 2 , 1 )
ಅಳಕಾ ( 1 , 1 )
ಅಳಕಾಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಕಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಕು ( 2 , 2 )
ಅಳಗಳಗ ( 1 , 1 )
ಅಳಗಾದ್ರೀಶಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಳಗಿರಿ ( 7 , 5 )
ಅಳಗಿರಿಅಲ್ಲಿರೊ ( 1 , 1 )
ಅಳಗಿರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಳಗಿರಿಯೀಶಗೋ ( 1 , 1 )
ಅಳತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಳತಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಳತೆ ( 1 , 1 )
ಅಳತೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಳತೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಳತೆಯರಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಳತೆಯಿಂದ್ಹಾಕಿದಳು ( 1 , 1 )
ಅಳತೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಳದಿರೊ ( 1 , 1 )
ಅಳದೀರೊ ( 1 , 1 )
ಅಳದು ( 2 , 2 )
ಅಳದೆ ( 2 , 2 )
ಅಳದ್ಹೋಗ್ವ ( 1 , 1 )
ಅಳಬೇಡವೊ ( 2 , 1 )
ಅಳಬ್ಯಾಡೆಲವೊ ( 1 , 1 )
ಅಳಲನು ( 1 , 1 )
ಅಳಲಿ ( 3 , 3 )
ಅಳಲಿದಾ ( 1 , 1 )
ಅಳಲು ( 4 , 4 )
ಅಳಲುತ ( 1 , 1 )
ಅಳಲುತರುಣರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಲುವ ( 1 , 1 )
ಅಳಲುವಳೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಲೂ ( 1 , 1 )