ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಹಿಂಸೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಹೀಶಗಿರಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಲ್ಲವೋ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಹುದನಾಥ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಹುದು ( 1 , 1 )
ಅಹುದಹುದೆನೆಹೊಡೆದಳಾಗಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಹುದೈ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಹುದೊ ( 2 , 2 )
ಅಹುದಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಅಹುದಾದಡಹುದೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಾದರಹುದೆನ್ನಿ ( 2 , 2 )
ಅಹುದಾದೆ ( 1 , 1 )
ಅಹುದಿದೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಹುದು ( 16 , 12 )
ಅಹುದುತಿಂಗಳಿನ ( 1 , 1 )
ಅಹುದುಪದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಹುದುಮನವು ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆಂದ ( 2 , 2 )
ಅಹುದೆಂದು ( 4 , 4 )
ಅಹುದೆಂದುಅಲಕದ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆಂದುವಿಸ್ತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆಂದುಸ್ವಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆನಿಸಿಕೊಂಬುದೆ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆನಿಸಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆನ್ನುವುದನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆಂಬ ( 2 , 1 )
ಅಹುದೆಂಬುದನು ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆಂಬುವುದು ( 1 , 1 )
ಅಹುದೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೇನು ( 1 , 1 )
ಅಹುದೊ ( 3 , 3 )
ಅಹುದೊಅ ( 1 , 1 )
ಅಹುದೋ ( 5 , 5 )
ಅಹುಪ್ರಾಣದೇವನಿಗೆಗುರುಶಚಿಕಾಮಸತಿ ( 1 , 1 )
ಅಹೇಂದ್ರವಾದ ( 1 , 1 )
ಅಹೇಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಹೊಮೋಪಾಹನರ ( 1 , 1 )
ಅಹೋ ( 5 , 4 )
ಅಹೋ3 ( 1 , 1 )
ಅಹೋಬಲ ( 8 , 6 )
ಅಹೋಬಲದ ( 1 , 1 )
ಅಹೋಬಲದಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಹೋಬಲದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಅಹೋಬಲನಿಲಯ ( 1 , 1 )
ಅಹೋರಾತ್ರಿ ( 2 , 2 )