ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಸುರಾಂತಕನ ( 3 , 2 )
ಅಸುರಾಂತಕನರಸಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಾಂತಕಾ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಾರಾತಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಾರಿ ( 9 , 8 )
ಅಸುರಾರಿಗಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಾರಿಯ ( 2 , 2 )
ಅಸುರಾರಿಯಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಾಸುರ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಿ ( 2 , 2 )
ಅಸುರಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಿಯಕೂಡಿದ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಿಯಳ ( 1 , 1 )
ಅಸುರಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಸುರುಸುರೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುರೆ ( 6 , 5 )
ಅಸುರೆಜಗಿದು ( 1 , 1 )
ಅಸುರೆಯ ( 4 , 4 )
ಅಸುರೆಯಾದದಿತಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಸುರೇಶ ( 2 , 2 )
ಅಸುವ ( 16 , 11 )
ಅಸುವಗೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಸುವನಳಿದು ( 1 , 1 )
ಅಸುವನೀಗಲು ( 1 , 1 )
ಅಸುವನೀಂಟಿದ ( 1 , 1 )
ಅಸುವನು ( 3 , 3 )
ಅಸುವನೆ ( 5 , 4 )
ಅಸುವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಸುವರ ( 1 , 1 )
ಅಸುವರಾತ್ಮಜನುರು ( 1 , 1 )
ಅಸುವಸಿಗಿದಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುವಳಿದು ( 2 , 2 )
ಅಸುವಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಸುವಳಿಯಸದ್ಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುವಿಗಸುವು ( 1 , 1 )
ಅಸುವಿಡಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಅಸುವು ( 1 , 1 )
ಅಸುವುಪೋದರು ( 1 , 1 )
ಅಸುವೊಂದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುವ್ಹೀರಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುಸೆಳೆದನ ( 1 , 1 )
ಅಸುಹರಣಂ ( 2 , 2 )
ಅಸುಹರನೆ ( 1 , 1 )
ಅಸುಹಾರಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುಹೀರಿ ( 1 , 1 )
ಅಸುಹೀರಿದ ( 1 , 1 )
ಅಸುಹೀರಿದನ ( 1 , 1 )
ಅಸುಹೀರಿದೆ ( 1 , 1 )
ಅಸೂಯಕ್ಕವರಗ್ರಂಥಚೋರಗೆ ( 1 , 1 )