ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ( 4 , 3 )
ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಖ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಖದಾಶಯನೇ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಖಪದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಾರೋಗ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯೋನಿಧಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯೋನಿಧಿಗಳಿಗೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷಗಿರಿವಾಸಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟ ( 15 , 12 )
ಶ್ರೇಷ್ಟಗುರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟಧರ್ಮವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟನದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟನಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟನೆ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇಷ್ಟನೆಂದೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟನೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟನೆನಿಸು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟಪದದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟಮೂರುತಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟವಾಗಿರುತಿಹವೊ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟಹೃಸ್ಥಮಧ್ವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಟ್ರ್5 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠ ( 148 , 51 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಂ1 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠÀ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಅಸಮ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಕಾರ್ಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಗತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣಗಳನ್ನುದಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣಾವಳಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರುಗಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರುಮಧ್ವ16 ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ವಂದಿಸು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠಜನ್ಮದಿ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತನದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತನದಿ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತನವೇನ್ಹೇಳೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ( 3 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತರ ( 3 , 3 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತಾನಿದನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ( 1 , 1 )