ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭ್ರಮೆಬಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯ ( 15 , 12 )
ಭ್ರಮೆಯಕ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಗಳೆಯಿತು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಗೊಂಡ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯದ ( 2 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯನಳಯವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯನಳಿದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯನಳಿದೇಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯನು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಪಡುತಲಿರ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ( 3 , 3 )
ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲನ್ನಕಸುಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯಿಂದೆರಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯು ( 2 , 2 )
ಭ್ರಮೆಯುನಡತೆಯದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಯೊಳು ( 2 , 2 )
ಭ್ರಮೆರಹಿತ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆಹಾರಿತು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆುಂ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಮೆುಂದ ( 1 , 1 )
ಭ್ರವೀತ್ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಂಶಕನೆಂದನ- ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟ ( 33 , 19 )
ಭ್ರಷ್ಟÀನಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟಕರ್ಮಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟಂಕುರೋದಯ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟಗುಣಗಳ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಷ್ಟಗುಣವ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸದಿರು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟಜೀವನನ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟಜೀವನನಮೆಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟಜೀವನವೆ3 ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟತನಕೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟತನದಿ ( 2 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟತನವನೆಣಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟತೆಯಳಿದು ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟತ್ವ ( 2 , 2 )
ಭ್ರಷ್ಟತ್ವಕಳಿ ( 1 , 1 )
ಭ್ರಷ್ಟತ್ವದಿಂ ( 1 , 1 )