ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರಕುತವನ್ನು ( 2 , 2 )
ರಕುತವಹೀರಿ ( 1 , 1 )
ರಕುತವು ( 1 , 1 )
ರಕುತಾಂಬರನೆ ( 1 , 1 )
ರಕುತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕುಮÁಯೀಧವ ( 1 , 1 )
ರಕುಷಣೆಯ ( 1 , 1 )
ರಂಕೊರಳಿನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕರದಲಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕರ್ಹಾರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸ ( 28 , 16 )
ರಕ್ಕಸ- ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸÀರನ್ನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಕುಲ ( 3 , 2 )
ರಕ್ಕಸಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸದಲ್ಲಣ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸದಾಹನ್ನನಿವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನ ( 14 , 11 )
ರಕ್ಕಸನಗಳ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನಂತರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನನ್ನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನಲಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನಾಗೀ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನಾತನಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನಾಶಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನಿವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನು ( 6 , 4 )
ರಕ್ಕಸನುರವ ( 2 , 1 )
ರಕ್ಕಸನುವನಜಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನೂ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನೆತೊಡೆವೆನೊ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನೊಡಲ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನೊಡಲಗಾಧ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನೊಯ್ದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನೊಯ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನೊಯ್ಯೆಸಿಂಧುಲಂಘಿಸಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನೊಳುಹೋರಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸನ್ನ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಕಸನ್ವದನಮದ್ಹಮ್ಮಿನಣ್ಣಗಳ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಭೇದಿಯಾಗುತ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸಯವನನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸರ ( 32 , 20 )
ರಕ್ಕಸರÀ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸರಕಟ್ಟಿಕುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸರಂತೆನಿಕ್ಕರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸರದರ್ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಕಸರದೂತ ( 1 , 1 )