ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪÀರಿಮಳ ( 1 , 1 )
ಪÀರಿಹರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಪÀರುಷವೇದಿ ( 1 , 1 )
ಪÀಲವಿಧದ ( 1 , 1 )
ಪÉÇಂದಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಪÉÇೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಪÉೀಕ್ಷೆ ( 1 , 1 )
ಪÉೂೀಲ್2ದಿತಿಜರು ( 1 , 1 )
ಪÉೂೀಷಿಸುವನು ( 1 , 1 )
ಪÉೂೀಷಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಪಂiÀರ್iಂಕಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಪxmಟ ( 1 , 1 )
ಪzಸÀ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಕದೊಳಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಪಅಕಲಂಕಚರಿತ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಕಿತವನೆ ( 1 , 1 )
ಪಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಪಅಖಿಳಗುಣಆಧಾರ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಗಜಾಂಗವನು ( 1 , 1 )
ಪಅಗಣಿತಮಹಿಮಾ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಗದೊಳ್ಲೆವರು ( 1 , 1 )
ಪಅಂಗಳದೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಗುಲಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಪಅಂಚೆವಾಹನ ( 1 , 1 )
ಪಅಚ್ಯುತನ ( 1 , 1 )
ಪಅಜಜನಕಾನೆ ( 1 , 1 )
ಪಅಜನ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಜನಾ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಜನಿಸುತನೀತ-ಲಂಕಾಪುರದಿ-ಅಕ್ಷಯನ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಜನೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಜನೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಜನೆಯುದರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಜಿನಾಧರಾ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಟಿ ( 1 , 1 )
ಪಅಟ್ಟದ ( 1 , 1 )
ಪಅಡವಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಅಣುರೇಣು ( 1 , 1 )
ಪಅತಿ ( 1 , 1 )
ಪಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಅತ್ತೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಥಿಂಥಿವಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪಅಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಅಂದಿನ ( 1 , 1 )
ಪಅಂದು ( 3 , 1 )
ಪಅಂದುಗೆಅರಳೆಲೆಯಿಟ್ಟರೆಕೋಡಗಕಂದನಾಗಬಲ್ಲದೆ? ( 1 , 1 )
ಪಅಂದುಗೆಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ( 1 , 1 )
ಪಅಂದುಗೆಪಾಡಗ ( 1 , 1 )
ಪಅದ್ಭುತ ( 1 , 1 )
ಪಅದ್ವೈತ ( 1 , 1 )
ಪಅಧಮರು ( 1 , 1 )