ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಗರಾಜಗಳುಕದ ( 1 , 1 )
ಖಗರಾಜನ ( 1 , 1 )
ಖಗರಾಜನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಖಗರಾಜನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಖಗರೂಢ ( 1 , 1 )
ಖಗರ್ಥಗಳನು ( 1 , 1 )
ಖಗವನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಖಗವರ ( 4 , 3 )
ಖಗವರಗಮನ ( 1 , 1 )
ಖಗವರಗಮನಸುರರಿಪುಗಣಾಸುರದಮನಭವಹರಸುರವರಸಮ ( 1 , 1 )
ಖಗವರಗಮಿತ ( 1 , 1 )
ಖಗವರಧ್ವಜ ( 3 , 2 )
ಖಗವರಧ್ವಜದೇವ ( 1 , 1 )
ಖಗವರನನ್ನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಖಗವರನು ( 1 , 1 )
ಖಗವರನೇ ( 1 , 1 )
ಖಗವರವಾರಶುಭಪರಿವಾಹ ( 1 , 1 )
ಖಗವರವಾಹ ( 1 , 1 )
ಖಗವರವಾಹನ ( 3 , 2 )
ಖಗವರೂಥ ( 1 , 1 )
ಖಗವರೂಥÀ ( 1 , 1 )
ಖಗವರೂಧನೆ ( 1 , 1 )
ಖಗವರೇಣ್ಯನು ( 1 , 1 )
ಖಗವಹನೆ ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹ ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹನ ( 13 , 10 )
ಖಗವಾಹನನ ( 3 , 3 )
ಖಗವಾಹನನಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹನನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹನನು ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹನನೆ ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹನನೆಂದೆನಿಸಿದಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹನನೊಡಗೂಡುತ ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹನನ್ಹೆಗಲನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಖಗವಾಹನಾ ( 1 , 1 )
ಖಗವೃಂದ ( 3 , 2 )
ಖಗವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಖಗವೇರಿಕನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಖಗಶೇಷ ( 1 , 1 )
ಖಗಶ್ರೇಷ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ಖಗಾಂಕ ( 1 , 1 )
ಖಗಾಂಕಜನಬಿಲ್ಲಿಗೆಬಲಿಕೊಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಗಾದಿ ( 1 , 1 )
ಖಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಖಗೇಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ಖಗೇಂದ್ರವಾಹನ ( 1 , 1 )
ಖಗೇಂದ್ರಸಮ ( 1 , 1 )
ಖಗೇಶ ( 1 , 1 )
ಖಗೇಶಗಮನ ( 1 , 1 )
ಖಗೇಶ್ವರ ( 2 , 2 )