ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನ್ನನಾಮ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನನಿವನೆ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನನೆ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಪರಾಧದಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಪರಾಧವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಪಾತಕವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಬಿರುದುಗಳು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಭಕುತಿಯನೀಡೋ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಭಯ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಭಾರ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಭಾವವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಮಧುಪಕುಂತಳ್ಯಾವಳೊ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಮಹಿಮ ( 9 , 5 )
ಘನ್ನಮಹಿಮನೆ ( 2 , 2 )
ಘನ್ನಮಹಿಮಾ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಮಾಡದಿರು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಮಾರುತಿಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಮೂರುತಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಮೊರೆಯಿಡುವೆನು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನರ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನರಿತಿಹ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಲೋಕ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವವ್ವಕ್ಷಣಕೈದು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವಾಗಿರುತಿಹವು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವಾದ ( 3 , 3 )
ಘನ್ನವಾದರೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವಾಸುದೇವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವಿದ್ಯದಮಬ್ಬಿಲಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವಿಪತ್ತಿವಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವೆನಿಸೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನವೊ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಷಡೂರ್ಮಿಗಳನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಸಂಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಸಿರಿವಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಸುಖವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಸ್ನೇಹವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಸ್ವರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಾ ( 17 , 12 )
ಘನ್ನಾ-ಗತಿಎನು ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಾಅ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನಾರಣ್ಯಕೆ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನುಪಕಾರವ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನೆ ( 3 , 2 )
ಘನ್ನೆಫಾಲಾಕ್ಷನ ( 1 , 1 )
ಘನ್ನೊಡಲೊಳಿಂಬಿಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )