ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಂಕ್ಯಾಪರಾಧಾ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ಯಾಪರಾಧಾಎಂತು ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರಂಡನ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರಂದನ ( 5 , 3 )
ಸಂಕ್ರಂದನಮುಖ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರಂದನಮುಖಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರದಾದಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರಮಣ ( 5 , 5 )
ಸಂಕ್ರಮಣಗಳೇ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರಮಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ರಾಂತೀಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ಲೇಶಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ( 4 , 4 )
ಸಂಕ್ಷೇಪ ( 2 , 2 )
ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂ ( 3 , 2 )
ಸಂಕ್ಷೇಪಭಾರತವನು ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ಷೇಪರಾಮಾಯಣಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತø ( 1 , 1 )
ಸಖ ( 100 , 33 )
ಸಖ5 ( 1 , 1 )
ಸಖ5À5ಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಸಖಉರಭಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಕಾಮಹರಸುತ ( 1 , 1 )
ಸಖಕೃಷ್ಣ ( 2 , 1 )
ಸಖಗ ( 1 , 1 )
ಸಖಗತಿಗೆಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಸಖಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಖಗಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಸಖಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಸಖಗಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಸಖಗಿತ್ತೆಗಂಭೀರ ( 1 , 1 )
ಸಖಗೀಡಿಲ್ಲದರ್ಥವ ( 1 , 1 )
ಸಖಗೆ ( 8 , 7 )
ಸಖಘನ ( 1 , 1 )
ಸಖಚಂದಿರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಖಚಾಚುವ್ಯನೋಕರ ( 1 , 1 )
ಸಖಚಿದ ( 1 , 1 )
ಸಖಜಗ ( 1 , 1 )
ಸಖಜೀವ ( 1 , 1 )
ಸಖಜೀವನೆ ( 1 , 1 )
ಸಖತನ ( 2 , 1 )
ಸಖತನವ ( 1 , 1 )
ಸಖತ್ವ ( 1 , 1 )
ಸಖತ್ವವು ( 1 , 1 )
ಸಖದವನೇ ( 1 , 1 )
ಸಖದಿವಿಭವ ( 1 , 1 )
ಸಖದೇವಾ ( 1 , 1 )