ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣೋಲ್ಲಾಸಸೇವಕ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಹರಿ5 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಂಘ್ರಿಧೃತಿ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿದಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಪ್ತನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾರ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಶ್ರಿತೆ- ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಶ್ರಿತೆ-ಪರಮೇಷ್ಠಿಪರಿರಂಭೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಿ ( 7 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಿ3 ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣೀಕಲ್ಯಾಣಿ5 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣೀಪ್ರೇಮಿ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಲಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಲಯನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸ ( 4 , 4 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹನೆಪೂರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಹರೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ( 13 , 12 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗಭಿಷೇಕ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ( 20 , 7 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯನ್ನು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಭೀಷೇಕಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೆ ( 4 , 4 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೆಂದರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ3 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಾಣನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಂಶರಃ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಭೂವರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋಹರ ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಕರಕಮಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯರಿಗೆಬೆಳಗಿದರಾಗ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮೀಯರು ( 1 , 1 )