ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒದಗಿಸು ( 3 , 3 )
ಒದಗಿಸುತ ( 4 , 3 )
ಒದಗಿಸುತಗತಿಗೋತ್ರ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸುತಬಾಲಕನ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸುತಲಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸುತವ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸುತ್ತಘನಮಹಿಮಹರಿಸೇವೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸುವ ( 2 , 1 )
ಒದಗಿಸುವಂತೆವರಅಂಜನಾಸೂನು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸೈ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಸೊ ( 4 , 4 )
ಒದಗಿಸೋ ( 2 , 2 )
ಒದಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಹರು ( 1 , 1 )
ಒಂದಗಿಹೆನು ( 1 , 1 )
ಒದಗೀಜೀವನದಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗೀತೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗೀದರಾಗಾ ( 1 , 1 )
ಒದಗೀಸಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗು ( 1 , 1 )
ಒದಗುತ ( 3 , 3 )
ಒದಗುತದೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗುತಲಿದಾಸತ್ವ ( 1 , 1 )
ಒದಗುತಿಪ್ಪವು ( 1 , 1 )
ಒದಗುತಿರಲು ( 2 , 2 )
ಒದಗುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಒದಗುತಿಹ್ಯ ( 2 , 1 )
ಒದಗುಬೇಗನೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವ ( 4 , 4 )
ಒದಗುವಗೇ5 ( 1 , 1 )
ಒದಗುವಂತೆ ( 3 , 3 )
ಒದಗುವಂತೆಅ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವದು ( 2 , 2 )
ಒದಗುವದುದಾರ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವನ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವರು ( 1 , 1 )
ಒದಗುವವರ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವವಿದಕೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವಳುಎಂದು ( 1 , 1 )
ಒದಗುವಾದೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವಿ ( 2 , 2 )
ಒದಗುವುದು ( 3 , 3 )
ಒದಗುವುದು6 ( 1 , 1 )
ಒದಗುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಒದಗುವೋಭಯ ( 1 , 1 )
ಒದಗೆ ( 3 , 3 )