ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದಾಸವರ್ಯ ಪೋಷಿಸೆನ್ನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಶೇಷ ದಾಸವರ್ಯ ಪೋಷಿಸೆನ್ನನು ಪ ತರಿದು ಇಂದಿ- ರೇಶನಂಘ್ರಿಧ್ಯಾನವ ಪ್ರತಿವಾಸರದಲಿ ಒದಗುವಂತೆಅ.ಪ ದೇಶ ದೇಶಗಳಲಿ ಭಜಿಪ ದಾಸ ಜನರ ಮನದ ಅಭಿ- ಲಾಷೆಗಳನು ಸಲಿಸುತಲಿ ಸುರೇಶನಂತೆ ಮೆರೆದ ಶೇಷ 1 ಭಜಿಸೆ ಜಗದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ- ಸುಜ್ಞಾನವಿತ್ತು 2 ಮಾತ್ರದಿ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗ- ದುರಿತ ಘನಕೆ ಮರುತರೆನಿಪ 3 ಪದದಿಂದೆ ತ್ರಿಪಥ ಗಾಮಿನಿಯಳ ತೋರಿ ಸ್ವಜನ ಕಾಮಿತವ ಪೂರೈಸಿದಂಥ4 ಶೇರಿದ ಪರಿವಾರಕೆ ಸುರ ಭೂರುಹವೆಂದೆನಿಸುವಂಥಾ ನೊಲಿಸಿದಂಥ 5
--------------
ಕಾರ್ಪರ ನರಹರಿದಾಸರು