ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಕ್ರನುತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರನುಪಟಳವ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಮರ್ಚಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಮುಖ್ಯರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರರಸುರಿಪ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರವಿನುತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಶಶಿಧರಶೇಷಸನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಸತಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಸಹಜ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಸಾಧಕ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಸುತನ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಸುತನಕಾಯ್ದುದರಿತು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಸುರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿ ( 10 , 6 )
ಶಕ್ರಾದಿಕ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿಗಳಿಂದಾರಾಧಿತೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿಗಳು ( 2 , 2 )
ಶಕ್ರಾದಿನಿ-ರ್ಜರಕುಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿನುತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿನುತಉರಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಠಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿರಾಜ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿಸರ್ವರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿಸುರಗಣವನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದಿಸುರಗಣವನುಚಕ್ರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದೀ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದ್ಯಮರ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ರಾದ್ಯಮರಾಧೀಶವಕ್ರಾನನ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದ್ಯರಿಗಳುಕದೆಬಿಸಜಸಂಭವನ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾದ್ಯರೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾನನಂ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾನುಜನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾರಾತಿಹರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ರಾರ್ಚಿತ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ರೋರುಕ್ರಮನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ವರೀಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಖ ( 121 , 48 )
ಶಂಖ-ಚಕ್ರ-ಗದೆ-ಪದ್ಮ ( 1 , 1 )
ಶಂಖ-ಚಕ್ರಗಳವರನಾಭಿಮಾಣಿಕವನುನಿರುಪ ( 1 , 1 )
ಶಂಖ-ಚಕ್ರಧರನೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖ-ಚಕ್ರವ ( 1 , 1 )
ಶಂಖª ( 1 , 1 )
ಶಂಖಕಟ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಕಂಠಳಾದಳಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಕೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಕೌಮೋದಕೀ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಗದಾ ( 1 , 1 )