ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ-ಶ್ರೀ ಭೂವಿಲಾಸ-ಶ್ರೀತಜನಪೋಷ -ಪಾಹಿಸುವೇಷ ಪ ಅಚ್ಯುತಮಾನ ಮದಚ್ಯುತವಿ ಪಚ್ಚಿನ್ಮನೋರಥ ನಿಚ್ವಿತ ಪಾಹಿ 1 ದುರಂತವಿಕ್ರಮ ದನುಜಾಂತಕ ಪಾಹಿ 2 ಗೋವಿಂದ ನತಸುಮ ನೋವೃಂದ ದಳಿತ ತಮೋವೃಂದ ಪೋಷಿತ ಗೋಬೃಂದ ಪಾಹಿ 3 ಕೊಶಮಾಂಪಾಹಿ 4 ಸುರವಾರಮಾಂಪಾಹಿ 5 ಸದನ ಗೋವಿಂದಮಾಂಪಾಹಿ6 ವಿಷ್ಣೋಸುಜನವರ್ಧಿಷ್ಣೋಸಂತೋಷಿತಜಿಷ್ಣು ಸುರಜೀಷ್ಣೋಮಾಂಪಾಹಿ 7 ನುತ ಬುಧಜನಪಾಹಿ 8 ಆಕ್ರಮನುಪಿತ ನಿಜಕ್ರಮ ಜಿತವಿಶ್ವಶಕ್ರಸಹಜ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಾಹಿ 9 ಸುರಕಾಮನ ಮುನಿಜನಪ್ರೇಮಮಾಂಪಾಹಿ 10 ಕೌಸ್ತುಭಕಂದರ ಪಾಹಿ 11 ಗೋಚರರಾಕೆಂದು ಪಾಹಿ 12 ಪದಪದ್ಮಮಾಂಪಾಹಿಂ 13 ಜಿತಕಾಮಮಾಂಪಾಹಿ 14 ದೊಷರಹಿತಗುಣ ಭೂಷಣ ನತಜನಪೋಷ- ಸಂತೋಷಿತ ಶೇಷಮಾಂಪಾಹಿ 15 ವಾಸುಕಿ ಶಯನ ವಿಕಾಶ ಕಮಲನಯ- ನಾಸುರದಮನ ಶರಾಸನ ಪಾಹಿ 16 ಪರಿತುಷ್ಟಮಾಂಪಾಹಿ 17 ವಿಹರಣ ಸಕಲ ಗುಣಾಭರಣಮಾಂಪಾಹಿ 18
--------------
ಸರಗೂರು ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು
ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀಭೂವಿಲಾಸ ಶ್ರೀತಜನ ಪೋಷ ಪಾಹಿ ಸುವೇಷ ಪ ಪಚ್ಚಿನ್ಮನೋರಥ ನಿಶ್ಚಿತ ಪಾಹಿ 1 ರಂತ ವಿಕ್ರಮ ದನುಜಾಂತಕ ಪಾಹಿ2 ಮೋವೃಂದ ಪೋಷಿತ ಗೋಬೃಂದ 3 ಗೀಶಸನ್ನುತ ಕೋಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ 4 ಸುರವಾರ ಮಾಂಪಾಹಿ 5 ಮಂದರಧರ ಮುಚುಕುಂದ ವರದ ಆ ಸದನ ಗೋವಿಂದ ಮಾಂಪಾಹಿ 6 ಜಿಷ್ಣು ಸುರುಜಿಷ್ಣೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ 7 ವಿಧ ಬೇಧನ ನುತಬುಧಜನ ಪಾಹಿ 8 ಶಕ್ರಸಹಜ ತ್ರಿವಿಕ್ರಂ ಪಾಹಿ9 ಕಾವನ ಮುನಿಜನರ ಪ್ರೇಮ ಮಾಂಪಾಹಿ10 ಕೌಸ್ತುಭ ಕಂಧರ ಪಾಹಿ 11 ಯಾಕಾಶ ಗೋಚರಾಕೇಂದು ಪಾಹಿ 12 ಪದ್ಮಗೋಚರ ಪದಪದ್ಮಮಾಂಪಾಹಿ 13 ಕಾಮೋದಕ ಜಿತಕಾಮ ಮಾಂಪಾಹಿ 14 ಪೋಷ ಸಂತೋಷಿತ ಶೇಷಮಾಂ ಪಾಹಿ 15 ವಾಸುಕಿಶಯನ ವಿಕಾಶ ಕಮಲನಯ ನಾಸುರಮದನ ಶರಾಸನ ಪಾಹಿ 16 ದುಷ್ಟಮರ್ಧನ ಜಗದಿಷ್ಟುವರ್ಧನ ಸುರ ಕಷ್ಟ ಕೃಂತನ ಪರಿತುಷ್ಟ ಮಾಂ ಪಾಹಿ 17 ವರದವಿಠಲ ವ್ಯಾಘ್ರ ಧರಣೀಧರಾಗ್ರ ವಿ ಹರಣ ಸಕಲ ಗುಣಾಭರಣ ಮಾಂ ಪಾಹಿ 18
--------------
ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು