ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಡ್ಯಾಣ ( 6 , 6 )
ಒಡ್ಯಾಣಗಳಿಲ್ಲೆಂದುಬಡವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಯಾಣದ ( 3 , 3 )
ಒಡ್ಯಾಣದೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಯಾಣವನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಯಾಣವನೆಯಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಯಾಣವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಯಾಣವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಯಾಣವು ( 1 , 1 )
ಒಡ್ಯಾಣಾ ( 1 , 1 )
ಒಣ ( 13 , 10 )
ಒಣಕರಕರಿ ( 1 , 1 )
ಒಣಗದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಣಗರುವಿನಲಿರುವ್ಯಲ್ಲೊನರಹರಿ ( 1 , 1 )
ಒಣಗಲಿಲ್ಲಕ್ಲೇಶ ( 1 , 1 )
ಒಣಗಲು ( 2 , 2 )
ಒಣಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಣಗಿಏನೋಮುದೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಒಣಗಿತು ( 1 , 1 )
ಒಣಗಿದ ( 3 , 3 )
ಒಣಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಒಣಗಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಒಣಗಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಒಣಗಿಸಲಿಲ್ಲಕುಡಿದು ( 1 , 1 )
ಒಣಗಿಸಿ ( 3 , 3 )
ಒಣಗಿಸುವನು ( 1 , 1 )
ಒಣಗುತಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಒಣಗುತ್ತಲಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಒಣಗುವರೇ ( 1 , 1 )
ಒಣಗುವರೇವನಿತಾಲಂಪಟನಾಗುತ ( 1 , 1 )
ಒಣಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಒಣತರ್ಕದಲಿದಣಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಣದಂದುಗಗೊಳುತಿದೆಹರಿನೀನು1ಮುಂದಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಒಣಭಕ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಣಭ್ರಾಂತಿ ( 3 , 1 )
ಒಣಭ್ರಾಂತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಒಣಮಾತಿನ ( 1 , 1 )
ಒಣಮಾತೇನೋ ( 1 , 1 )
ಒಣಯೋಗಿಯು ( 1 , 1 )
ಒಣಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಣಹಂಬಲ್ಯಾಕೆ1ಇದು ( 1 , 1 )
ಒಣಹರಲೆ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಟ್ಟಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟುಅಂತರಂಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಡವೆ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತರಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಾದ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಾಯಗೈದ ( 1 , 1 )