ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರತಿಪದೆಯ ದಿನ ರಂಭೆ :ಓಹೊ ಬಲ್ ಬಲ್ ಬಲ್ ಶ್ಯಾಣೆ ಜಾಣೆ ಪ. ಈ ದಿವಸದಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದವನನ್ನು ಆದರಿಸಲು ಕಾರ್ಯೋದಯವೇನೆ ಓಹೋ ಬಲ್ ಬಲ್ ಶಾಣೆ ಜಾಣೆ ಅ.ಪ. ಊರ್ವಶಿ : ಚಿತ್ತಜರೂಪೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಾಷೆಯ ನಿತ್ತಿಹ ಕಾರಣದಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀಪಾದ ಎತ್ತಲು ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಗೈದ ಮೋದಿ 1 ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಶ್ರೀಹರಿಗಿವ ನಿತ್ಯವಾಹನ ಕಾಣೆಲೆ ಇತ್ತ ಪಯಣಗೈವೊಡತ್ತಬೇಕಾದರೆ ಭೃತ್ಯನಿವನು ಹೇ ಬಾಲೆ 2 ಆದಕಾರಣದಿಂದ ನಾದಿನಿ ಕೇಳೆ ಪ- ಕ್ಷಾದಿಯೊಳಿವನ ಮ್ಯಾಲೆ ಪಾದವ ನೀಡಿ ವಯೋದಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಬರುವ ಕಾಣೆ 3 ಕೇರಿಕೇರಿಯ ಮನೆಯಾರತಿಗಳನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಮಾಧವ ಕೊಳ್ಳುತ ಭೂರಿ ವಾದ್ಯಗಳ ಮಹಾರವದಿಂದಲಿ ಸಾರಿ ಬರುವನು ಸುತ್ತ 4 ಭಾವೆ ನೀ ಕೇಳೆ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದಲಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ದಯದಿ ಪಾವನಗೈದು ಮಹಾವಿನೋದೇಕಾಂತ ಸೇವೆಯ ಗೊಂಡ ಕಾಣೆ 5
--------------
ತುಪಾಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯ
ಪ್ರತಿಪದೆಯ ದಿನರಂಭೆ : ಓಹೊ ಬಲ್ ಬಲ್ ಬಲ್ ಶ್ಯಾಣೆ ಜಾಣೆ ಪ.ಈ ದಿವಸದಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದವನನ್ನುಆದರಿಸಲು ಕಾರ್ಯೋದಯವೇನೆಓಹೋ ಬಲ್ ಬಲ್ ಶಾಣೆ ಜಾಣೆ ಅ.ಪ.ಊರ್ವಶಿ : ಚಿತ್ತಜರೂಪೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಭಾಷೆಯನಿತ್ತಿಹ ಕಾರಣದಿಉತ್ತಮ ಶ್ರೀಪಾದ ಎತ್ತಲು ಬೇಕೆಂದುಒತ್ತಾಯಗೈದ ಮೋದಿ 1ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಶ್ರೀಹರಿಗಿವನಿತ್ಯವಾಹನ ಕಾಣೆಲೆಇತ್ತ ಪಯಣಗೈವೊಡತ್ತಬೇಕಾದರೆಭೃತ್ಯನಿವನು ಹೇ ಬಾಲೆ 2ಆದಕಾರಣದಿಂದ ನಾದಿನಿ ಕೇಳೆ ಪ-ಕ್ಷಾದಿಯೊಳಿವನ ಮ್ಯಾಲೆಪಾದವ ನೀಡಿ ವಯೋದಯದಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಧವಬರುವ ಕಾಣೆ3ಕೇರಿಕೇರಿಯ ಮನೆಯಾರತಿಗಳನೆಲ್ಲಶ್ರೀರಮಾಧವ ಕೊಳ್ಳುತಭೂರಿವಾದ್ಯಗಳ ಮಹಾರವದಿಂದಲಿಸಾರಿ ಬರುವನು ಸುತ್ತ 4ಭಾವೆನೀ ಕೇಳೆ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದಲಿಸೇವಕರಿಗೆ ದಯದಿಪಾವನಗೈದು ಮಹಾವಿನೋದೇಕಾಂತಸೇವೆಯ ಗೊಂಡ ಕಾಣೆ 5
--------------
ಪಾವಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ