ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯತಿವರಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರೇಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರೇಣ್ಯ3 ( 1 , 1 )
ಯತಿವರೇಣ್ಯಗಣ ( 2 , 2 )
ಯತಿವರೇಣ್ಯರ ( 3 , 3 )
ಯತಿವರೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರ್ಯ ( 14 , 10 )
ಯತಿವರ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರ್ಯರ ( 2 , 2 )
ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಯತಿವರ್ಯರು ( 3 , 3 )
ಯತಿವರ್ಯರುಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರ್ಯರೇಯೋಗೀಶ ( 1 , 1 )
ಯತಿವರ್ಯಾ ( 4 , 4 )
ಯತಿವರ್ಯಾಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಯತಿವಂಶ ( 2 , 2 )
ಯತಿವಾದರಾಜರಿಂ ( 1 , 1 )
ಯತಿವುದಿತ ( 1 , 1 )
ಯತಿವೃಂದ ( 1 , 1 )
ಯತಿಶಿರೋಮಣಿ ( 2 , 2 )
ಯತಿಶಿರೋರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯತಿಶೀಲಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿಶೇಖರ ( 1 , 1 )
ಯತಿಶೈಲವೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಶ್ರುತಿತತಿಗಳೆಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಯತಿಸಮೂಹಮಕುಟಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಯತಿಸರ್ವಜÕರಾಯನ ( 1 , 1 )
ಯತಿಸಾರ್ವಭೌಮ ( 2 , 2 )
ಯತಿಸಾರ್ವಭೌಮನೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಸಾರ್ವಭೌಮರು ( 1 , 1 )
ಯತಿಸಾರ್ವಭೌಮಾ ( 1 , 1 )
ಯತಿಸುರಧೇನು ( 1 , 1 )
ಯಂತಿಳಿದೂ ( 1 , 1 )
ಯತೀ ( 1 , 1 )
ಯತೀಂದ್ರ ( 14 , 9 )
ಯತೀಂದ್ರ5 ( 1 , 1 )
ಯತೀಂದ್ರಗಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯತೀಂದ್ರಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತೀಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ಯತೀಂದ್ರನಾ ( 1 , 1 )
ಯತೀಂದ್ರರ ( 6 , 4 )
ಯತೀಂದ್ರರವಿಮಲ ( 1 , 1 )
ಯತೀಂದ್ರಸೇವಕಸೇ'ತ ( 1 , 1 )
ಯತೀಶ ( 1 , 1 )
ಯತೀಶಕುಲನಾಥಾ ( 1 , 1 )
ಯತೀಶರ ( 1 , 1 )
ಯತೀಶರಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯತೀಶರಿವರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಯತೀಶಾ ( 2 , 2 )