ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ಹಯಮುಖ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಹರಿಕೇಶವ ನಮೊ ನಮೊಮ'ಸೂರ್ಪುರ ಪ್ರಭುಗುರು ಪರಕಾಲಮಠಸ್ಥಿತಿಧಾಮ ನಮೋ ನಮೋ ಪಮಧುಕೈಟಭದೈತುಲ್ಯ ದೃಂಚನುಹಯ ವದನುಡವೈತಿ' ನಮೋ ನಮೋ'ಧಿಸತಿಶಾರದ ಚಿರಕಾಲಾರ್ಚನ ಕ್ರತಯಾಮೊದಿತ ನಮೋ ನಮೋ 1ಅರಿದರಕರಧರ ಅಬ್ಜ ಸುರವರ ಪುರಹರಾದಿನುತ ನಮೋ ನಮೋಮುರಹರಭವಹರಮುಚುಕುಂದಾವನ ಧರಾಧರಾಧರ ನಮೋ ನಮೋ 2ಶರಸ್ಮರಕುಶಲವ ಶರಕಮಲಜಪಿತ ಸರಸಿಜನಯನ ನಮೋ ನಮೋಪರಮಪುರುಷಸಿರಿಯುರಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ ಹಾರಾಲಂಕೃತ ನಮೋ ನಮೋ 4ಘನಗಿರಿಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪಗುರು ಯಾಗಮಭೂ'ುಜಯುತ ನಮೋ ನಮೋದನರಗ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತಾರ್ಯಾರ್ಚನಲೊನೈತಿ' ನಮೋ ನಮೋ5ಹಲಕುಲಿಶಾಂಕುಶ ನಳಿನಧ್ವಜಪದ ಜಲರುಹನಾಭಾ ನಮೋ ನಮೋಶ್ರದ್ಧಗಪರಂಪರ ಸೇವಾರ್ಚನ ಗೊನಿ ತದ್ದಾಮೊದಿತ ನಮೋ ನಮೋ 6ಲರೊಧೃವಹಲ್ಯಾಕರ್ವುರಸುತ ಭೂ ಸುರಾದಿದಯಪಾಲ ನಮೋ ನಮೋಶರಣಾಗತಬಿರುದಾಂಕಿತ ಮದ್ಭಯದುರಿತ'ದೂರ ನಮೋ ನಮೋ 7ದೊಡ್ಡಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿತೀ ಧರಪತಿವಂದಿತ ನಮೋ ನಮೋಸಡ್ಡಗತವಪದ ಸೇವಾರ್ಹುಲು ುೀಶದ್ವಂಶಜಪ ನಮೋ ನಮೋ 8ಸಿರಿಯಭಿನವರಂಗನಾಥ ಯತೀಂದ್ರಸೇವಕಸೇ'ತ ನಮೋ ನಮೋಸರಿತುಲಸೀಗುರುಚರಣಾಶ್ರಿತ ರಂಗಸ್ವಾ'ುದಾಸೊದ್ಧರ ನಮೋ ನಮೋ9
--------------
ಮಳಿಗೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿದಾಸರು