ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘ- ( 1 , 1 )
ಘ-ಮುಖ ( 1 , 1 )
ಘ(ಗ)ಳಿಸಲಾರೆನು ( 2 , 2 )
ಘÉೂೀಣಿ ( 1 , 1 )
ಘಕ್ಕನನುಜನ ( 1 , 1 )
ಘಕ್ಕನೆ ( 4 , 3 )
ಘಕ್ಕನೆತ್ತಿಕೊಂಡು1ಒಂದು ( 1 , 1 )
ಘಕ್ಕನೇ ( 3 , 2 )
ಘಂಗಳ ( 2 , 2 )
ಘಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಘಜ್ಜಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘಟ ( 8 , 7 )
ಘಟಕನಾಗುವೆ ( 1 , 1 )
ಘಟಕರಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಘಟಕಾಚಲದೊಳು ( 1 , 1 )
ಘಟಗಳಿಗುಪದ್ರಕಾರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಗೆಪೋತಭಾವದಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಜ ( 2 , 2 )
ಘಟಜನುಕ್ತಿಯಲಿಕರಿಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಣವೇ ( 1 , 1 )
ಘಟಣವೋವಟಪತ್ರ ( 1 , 1 )
ಘಟಣಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಘಟದ ( 1 , 1 )
ಘಟದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಟದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಟದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘಟದಿಂದುದಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಘಟದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಘಟನ ( 1 , 1 )
ಘಟನವಾದುದರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘಟನಾ ( 2 , 2 )
ಘಟನಾಘಟನ ( 1 , 1 )
ಘಟನಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಘಂಟನಾದವ ( 1 , 1 )
ಘಂಟನಾದಾ ( 1 , 1 )
ಘಟನೆ ( 4 , 4 )
ಘಟನೆಯ ( 1 , 1 )
ಘಟನೆಯನು ( 2 , 2 )
ಘಟನೇ ( 1 , 1 )
ಘಟಪಟಗಳಿವು ( 1 , 1 )
ಘಟಪಟುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘಟಪದಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಮಟ ( 1 , 1 )
ಘಟಮಠ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಮಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಘಟರಾತ್ರಿಯೊದಗುತಿರೆಭೂಪತಿಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಘಂಟವು ( 1 , 1 )
ಘಟವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಘಟವೇ ( 1 , 1 )