ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರಕ್ಷಿಪನುಹತ್ತು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನೆಂದು ( 2 , 2 )
ರಕ್ಷಿಪನೆಂದೊರೆದೆನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನೆಂಬುದೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನೊ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪಬಾಣಾರಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪಬಿರುದಿನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪರನ್ನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪರಯ್ಯ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಷಿಪರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪರು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪರುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪರೆಂದು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪರೇನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪರೊ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪಳು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪಳೆಂಬೆನೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪುದಂಘ್ರಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪುದಾವ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪುದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪುದು ( 9 , 8 )
ರಕ್ಷಿಪುದೂನಿನ್ನೊಳಗಣ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪುದೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪುದೆಂದು ( 4 , 3 )
ರಕ್ಷಿಪುದೆಂದೋ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪುದೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪೆ ( 7 , 6 )
ರಕ್ಷಿಪೆನೆಂದು ( 3 , 3 )
ರಕ್ಷಿಪೋನಂತೆ1 ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸ ( 3 , 3 )
ರಕ್ಷಿಸಂಕದಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸದಿರಲು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸದಿರೆ ( 5 , 4 )
ರಕ್ಷಿಸದಿರ್ದಡೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸದೆ ( 3 , 3 )
ರಕ್ಷಿಸದೆಚಡಪಡಿಸುವುದನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸನುದಿನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸನೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸಬಾರದೆ ( 2 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ( 6 , 3 )