ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಂಗೊಳಿಪನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಪರಿಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸೀಗಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸುತ ( 2 , 2 )
ಕಂಗೊಳಿಸುತಲಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸುತಿರ್ದುದಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸುತಿಹಿರಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಲೂ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸುವ ( 15 , 10 )
ಕಂಗೊಳಿಸುವರೂ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಕಂಗೊಳಿಸೆನ್ನಂತರಂಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಗೋ ( 1 , 1 )
ಕಂಗೋರಿ ( 1 , 1 )
ಕಗ್ಗಂಟು ( 2 , 2 )
ಕಗ್ಗಂಟೋ ( 1 , 1 )
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ( 4 , 3 )
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯು ( 1 , 1 )
ಕಗ್ಗೊರಲೆಯೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಗ್ಗೊಲೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಚ ( 2 , 2 )
ಕಂಚಕಸೀರೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಧರ(?)ನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಚರ್ಮಾಂಬಕ ( 1 , 1 )
ಕಚವೃಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿ ( 23 , 15 )
ಕಂಚಿಕನೋಜ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿಕಾಳಾಹಸ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿನಕಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿನಂಗಡಿಯೇಚು ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿನಿಲಯೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿನ್ವಾಯಸ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿಪುರ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿಪುರವೋ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿಯ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿಯು ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿಯೋ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿವರದ ( 2 , 2 )
ಕಂಚಿವರದನ ( 1 , 1 )
ಕಂಚೀ ( 1 , 1 )
ಕಂಚೀಪುರ ( 1 , 1 )