ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಕಲಭಾರಕರ್ತನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭಿಲಾಷೆಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭೀಷ್ಟೆಗಳನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭೀಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭುವನ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭುವನಾಧಾರವೆಂಬುದನುಬಣ್ಣಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭೋಗಭಾಗ್ಯ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಮಂಗಳವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಮಂತ್ರಮೂಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಮುನಿ-ಜನರ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಮೋಹ- ( 1 , 1 )
ಸಕಲಯಜ್ಞೇಶಗೋ- ( 1 , 1 )
ಸಕಲಯೋಗಿ ( 3 , 3 )
ಸಕಲರ ( 12 , 11 )
ಸಕಲರಕ್ಷಕನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲರನು ( 2 , 2 )
ಸಕಲರಪಾಲಿಪ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರರಿವರೆಂತೊ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಲ್ಲಿ ( 2 , 1 )
ಸಕಲರಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಸುಖಬಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಿಗಾದಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಿಗಿವನು ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಿಗೆ ( 4 , 4 )
ಸಕಲರಿಗೆಬೋಧಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಿಗೊಡೆಯನೆಂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಿಗ್ಯಾಗುವದು ( 1 , 1 )
ಸಕಲರಿಂದ ( 2 , 2 )
ಸಕಲರು ( 10 , 5 )
ಸಕಲರೂ ( 3 , 3 )
ಸಕಲರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರೂಪಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಕಲರೂಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲರೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಸಕಲರೊಳು ( 1 , 1 )
ಸಕಲರ್ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತನಿವನತುಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕ ( 9 , 5 )
ಸಕಲಲೋಕಕರ್ತನಾದ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕಪಾಲಕ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕವು ( 1 , 1 )
ಸಕಲಲೋಕಸಂರಕ್ಷಣಶೀಲನಸಂಪದಮಾತ್ರಿತಸುರಭೂಜಂ ( 1 , 1 )