ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಕ್ತನಾದಪರಮಪಾವನ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಾದರೆ ( 2 , 2 )
ಶಕ್ತನಾರದನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಾರು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಾವನು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಿಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನಿಹನಿದ್ರೆಯಿಂದೆಚ್ಚರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನೀತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನು ( 6 , 6 )
ಶಕ್ತನೆ ( 5 , 5 )
ಶಕ್ತನೆಂದರಿಯೆಕಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನೆಂದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನೆನಿಸಿಹಪರದಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನೊ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನೊಬ್ಬನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಯತೀಂದ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಕಾಮ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರನ3 ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರರಸ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಹರೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಹುದು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಾಗರು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಾದ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರಿನ್ಯಾರಿಹರೈ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರೂ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತರೇ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ2 ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತವಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಸದ್ಗುರುನಾಥ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಸಮಥನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಸಮರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಹಯಮುಖಪೇಳೆಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಳಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಳಾಗಿರುವಳು ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಳು ( 2 , 1 )
ಶಕ್ತಳೂ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಳೆಂದೆನುತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಳೆನುತ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಾ ( 5 , 4 )
ಶಕ್ತಾದ್ಯಮರ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಾನೆ ( 1 , 1 )