ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರಕ್ಷಬೀಜಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಮಾಂ ( 5 , 5 )
ರಕ್ಷರಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷರಕ್ಷಾತ್ಮಿಣಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷರಾಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷವತಂದು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಶಿಕ್ಷಕ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಸದಕ್ಷರವನಳಿದಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಸಿದನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಸು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಸೆಂದೇ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಸೈ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾ ( 6 , 5 )
ರಕ್ಷಾಕರನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾದಿಕರ್ತನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷಳೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾಧ್ವರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾನತಸುರಧೇನು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾಪ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾಮಣಿ ( 9 , 9 )
ರಕ್ಷಾಮಣಿತರಣಿಕೋಟಿಭಾಸುರ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾಮಣಿಯೆ ( 4 , 4 )
ರಕ್ಷಾಮಣಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾಮಾಂರಾಮ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾಯ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾರಿಶೌರಿವ್ರತನಾರೀಜನಜಿತಾಘದಾರಿ1ಮತ್ಸ್ಯಕಮಠಹೇಮಾಕ್ಷಮಥನ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾರ್ಥಿತನ ( 2 , 2 )
ರಕ್ಷಾವಿನೋದ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಾವಿಭೂಷ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿ ( 3 , 3 )
ರಕ್ಷಿಗಳ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಣಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಣಿಯು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿತ ( 4 , 4 )
ರಕ್ಷಿತÀವಾನಭಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿತನೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿತನೊ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿತಲೋಕ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿತಳಾದೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿತೆಯಾದಳಿಂದು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪ ( 35 , 21 )
ರಕ್ಷಿಪಗಿಡು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪಗೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪದೇವಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನಜೋಕೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನಂತೆ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನಾ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನಿಗೆಸಿರಿಮುದ್ದು ( 1 , 1 )
ರಕ್ಷಿಪನು ( 7 , 7 )