ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗತ್ರಯನ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಯನಧಾರಣ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಯಪಾವನ ( 2 , 2 )
ಜಗತ್ರಯಮೋಹನ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಯರಾಮ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಯವ ( 2 , 2 )
ಜಗತ್ರಯೇಶ್ವರಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಯೇಶ್ವರಿ2 ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಾಣ ( 16 , 7 )
ಜಗತ್ರಾಣಅ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಾಣಾ ( 2 , 2 )
ಜಗತ್ರಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಾಣೆಕಾಳಕೂಟಸಮ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ರಾತಾ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಸøಷ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಸತ್ಯವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಸರ್ವ ( 2 , 1 )
ಜಗತ್ಸಾರ ( 2 , 2 )
ಜಗತ್ಸಿರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಸುಖ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಸ್ಯಾಮಿ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ರ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಜಗತ್‍ಸ್ವಾಮಿ ( 2 , 2 )
ಜಗದ ( 86 , 38 )
ಜಗದಕರ್ತರಘು ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಕುಶನೇ ( 1 , 1 )
ಜಗದಖಿಲ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಗ ( 1 , 1 )
ಜಗದಗಲಭೋರ್ಗರೆವುತಲಿಹನಾರೆಲಮ್ಮದುರ್ಘಟ ( 1 , 1 )
ಜಗದಗ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಜಗದಗ್ನಿಯರು ( 1 , 1 )
ಜಗದಘಹರಣ ( 1 , 1 )
ಜಗದಜಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಜೀವಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಜೀವನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂಡಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತ ( 4 , 3 )
ಜಗದಂತÀರಂಗವಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರಂಗ ( 6 , 4 )
ಜಗದಂತರಂಗನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರಂಗಾ ( 2 , 2 )
ಜಗದಂತರದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರಾತ್ಮ ( 2 , 2 )
ಜಗದಂತರಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರಾತ್ಮನೆಬಗೆಬಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರಿಯಾಮಿ ( 2 , 2 )
ಜಗದಂತರೀಕನ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರ್ಬಹಿರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗದಂತರ್ಬಹಿವ್ರ್ಯಾಪ್ತ ( 2 , 1 )
ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ( 4 , 3 )