ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಡೆದ ( 6 , 6 )
ಒಡೆದÀು ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಡಕಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಡಿಕೆಯೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಂತೆನನ್ನ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದನ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದನು ( 1 , 1 )
ಒಡೆದನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದನೇಅಸಲ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದನೇಗುಡುಗುಟ್ಟುತ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದನೊಚಂನಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಒಡೆದರಳುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದರಾಆರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದರೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಸುರನ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಾ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಾಕಳ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಾಗ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದಾನು ( 1 , 1 )
ಒಡೆದು ( 49 , 27 )
ಒಡೆದು9ಮುಚ್ಚಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದುಕುಡಿದು ( 1 , 1 )
ಒಡೆದುತುಡುಗು ( 1 , 1 )
ಒಡೆದುದಿಸಿರೋಷದಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದುಬಂದನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದುಮೂಡಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದುಸ್ತಂಭದಿ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದೂ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದೆಸೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದೋಡಿ ( 2 , 1 )
ಒಡೆದ್ಹೇಳುವದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯ ( 165 , 52 )
ಒಡೆಯ3 ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಕಂಡೆನಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಕೃಷ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಂಗಲ್ಲದೆಮಾಧವನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಗಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಗೆ ( 4 , 2 )
ಒಡೆಯಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯಗ್ವಾರ್ತೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯದಿರು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯದೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನ ( 13 , 11 )
ಒಡೆಯನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನನಿಲಯ3 ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನನು ( 2 , 2 )
ಒಡೆಯನಂಬುಧಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಒಡೆಯನರ್ಚಿಸಿದವರು ( 1 , 1 )