ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಟ್ಹಾಂಗಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಇಡ ( 1 , 1 )
ಇಡಗರಿಗುಡಿಸಿದ್ಹಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಇಡಗಿ ( 1 , 1 )
ಇಡಗಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಇಡಗಿಯು ( 1 , 1 )
ಇಡಗುಂಜಿಯೊಳಗಿದು ( 1 , 1 )
ಇಡಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಇಡತೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಇಡದ ( 2 , 2 )
ಇಡದಂತೆನೆ ( 1 , 1 )
ಇಡದಲೆಸತ್ಯಧರ್ಮದಿರತರು ( 1 , 1 )
ಇಡದವಳ ( 1 , 1 )
ಇಡದು ( 4 , 1 )
ಇಡದೆ ( 3 , 3 )
ಇಡದೊಂದೆಸವನೆ ( 1 , 1 )
ಇಡಬರಲು ( 1 , 1 )
ಇಡಬಹುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಇಡಬೇಕುಶ್ರದ್ಧೆುಂದ ( 1 , 1 )
ಇಡಬೇಕ್ಹಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಇಡಬ್ಯಾಡ ( 1 , 1 )
ಇಡಲಾಗದ ( 1 , 1 )
ಇಡಲಿ ( 2 , 2 )
ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ಇಡಲಿಬೇಡಿ ( 1 , 1 )
ಇಡಲಿಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಇಡಲು ( 19 , 11 )
ಇಡಲುಕೃಷ್ಣೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಇಡಲುಪ್ರಸವ ( 1 , 1 )
ಇಡಲೂ ( 2 , 2 )
ಇಡಲೇತಕೆ ( 1 , 1 )
ಇಡಲೋ ( 1 , 1 )
ಇಡವುತ ( 1 , 1 )
ಇಡವೊಕುಂಡಲದ ( 1 , 1 )
ಇಡಳು ( 1 , 1 )
ಇಡಾ ( 6 , 3 )
ಇಡಾನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಇಡಾಪಿಂಗಳ ( 4 , 1 )
ಇಡಾಪಿಂಗಳವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಇಡಿ ( 1 , 1 )
ಇಡಿಗಿಯನು ( 1 , 1 )
ಇಡಿದನೇ ( 1 , 1 )
ಇಡಿದು ( 5 , 1 )
ಇಡಿಯ ( 2 , 1 )
ಇಡಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸಿ ( 4 , 3 )
ಇಡಿಸಿ6ಸಂಚಿತಗಾಮಿಯು ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸಿಆರು ( 1 , 1 )
ಇಡಿಸಿಘನಶಾಂತಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )