ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಂಚನಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ವಂಚನಿಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚನಿಲ್ಲದಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ವಂಚನಿಲ್ಲದೆ ( 5 , 4 )
ವಂಚನಿಲ್ಲವದರ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೀಯ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆ ( 16 , 10 )
ವಂಚನೆÀ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗಳ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗೆ ( 2 , 1 )
ವಂಚನೆಗೇ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗೈದು ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗೈದೆನೊ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗೈಸದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆನುಡಿಯ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಯ ( 3 , 3 )
ವಂಚನೆಯಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಯಲ್ಲವೆ ( 2 , 2 )
ವಂಚನೆಯಿಂದ ( 2 , 2 )
ವಂಚನೆಯಿಂದ5 ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಯಿಂದಪರಿಹರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದನುದಿನದಿ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 4 , 3 )
ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲಾದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಯು ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಲ್ಲಿಹುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಲ್ಲಿಹ್ಯದು ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆವಾತಬದ್ಧ ( 1 , 1 )
ವಚಂಬ್ರೂಹಿ ( 1 , 1 )
ವಚಶ್ರವಣ ( 1 , 1 )
ವಚಸಾ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿತಂ ( 2 , 2 )
ವಂಚಿತನಾದೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿತನು ( 1 , 1 )
ವಂಚಿತಳಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಪ ( 2 , 2 )
ವಂಚಿಪಳೆನ್ನುವ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಪೆ ( 2 , 2 )
ವಂಚಿಸದ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸದೆ ( 5 , 4 )
ವಂಚಿಸನೆಂದಿಗು ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಬೇಡಾ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಲಸಾಧ್ಯವು ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಾತುರಕೆ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಿ ( 30 , 23 )