ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲೇನೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲೇನೊ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೀರ್ವರನು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳು ( 113 , 47 )
ಮಕ್ಕಳುಅಕೂತಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಕೆಲದಿಪ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಗಳ ( 4 , 4 )
ಮಕ್ಕಳುಗಳಕಂಡ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಗಳತಕ್ಕೈಸಿಕೊಂಬವೊಲು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಗಳಳುವಾಗ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳುಗಳಿನ್ನೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಗಳು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಜೀವಿಸದಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಡುವ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುತನ್ನ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುದ್ದೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಪಟಳ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳವಳು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೂಳಿಗವ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂತೆಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂದಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂದು ( 3 , 3 )
ಮಕ್ಕಳೆಂದುಉತ್ತಮಗುಣವ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆದುರಿನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂದೆಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆನಗಾಗಲು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬಕಡು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬಂತೆನೋಡುಸಾಧುಭಾವದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬಲೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಂಬೋದೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ( 5 , 4 )
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ( 4 , 4 )
ಮಕ್ಕಳೊಡನೆಹಿಂಗದೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೊಂದುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೊಳಗಾದರೊ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಮಕ್ಕಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳ್ಯಾತಕೆಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )