ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಂಕಜನಾಭ ( 12 , 11 )
ಪಂಕಜನಾಭಗೆ ( 2 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಭನ ( 9 , 9 )
ಪಂಕಜನಾಭನರಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಭನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜನಾಭನು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಭನೆ ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜನಾಭನೆಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಭನೇ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಭಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಭಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣನೆಕಿಂಕರಜನಮನಃಪ್ರೇಮದನೆಶಂಕರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಭಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಭುಂಡು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನಾಳವನೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನೆ ( 2 , 2 )
ಪಂಕಜನೇತ್ರಂ ( 6 , 6 )
ಪಂಕಜನೇತ್ರನ ( 4 , 2 )
ಪಂಕಜನೇತ್ರನೇ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನೇತ್ರವೈ- ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನೇತ್ರಿಯು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನೇತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜನೇತ್ರೆ6ಇನ್ನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಪಾಣಿ ( 8 , 7 )
ಪಂಕಜಪಾಣಿಧಾರೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಪಾಣಿಯಕಳಂಕ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಪಾಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಪಾದ ( 2 , 1 )
ಪಂಕಜಪೀಠರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಪ್ರಿಯಭಾಸ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಭ' ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಭರಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಭರಮಣಿತ್ರಿಜಗಜ್ಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಭವತನಯ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಭವನುತ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಭವಮುಖ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಭೃಂಗ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮಣಿಹಾರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮಿತ್ರನ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖಿ ( 6 , 5 )
ಪಂಕಜಮುಖಿಗಭಿಷೇಕವ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖಿಪದ್ಮಾವತಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖಿಪಾದಪಂಕಜಕೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖಿಯರ ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖಿಯರು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖಿಯರೊಡಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಪಂಕಜಮುಖಿಯೆ ( 2 , 2 )