ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಜದೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜದೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಜನಂ ( 4 , 4 )
ಗಜನಕ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ಗಜನನು ( 1 , 1 )
ಗಜನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಜನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಜನು ( 3 , 1 )
ಗಜನೆರೆದ ( 1 , 1 )
ಗಜಪಗೀಯ ( 1 , 1 )
ಗಜಪಟ್ಟಣವಸಾಧಿಸಿದನು ( 1 , 1 )
ಗಜಪತಿ ( 3 , 2 )
ಗಜಪತಿಗೆದ್ದ ( 1 , 1 )
ಗಜಪತಿಯ ( 2 , 1 )
ಗಜಪರಿಪಾಲನಂನೀರದಸನ್ನಿಭ ( 1 , 1 )
ಗಜಪಾಲ ( 1 , 1 )
ಗಜಪಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಗಜಪುರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಪುರದಲ್ಲಿಜೂಜಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಪುರದಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಪುರಭೂ ( 1 , 1 )
ಗಜಪುರವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಜಪುರವರಗೊಲಿದಾ ( 1 , 1 )
ಗಜಪುರಾಗ್ರಣಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಪುರಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಗಜಭಯ ( 2 , 1 )
ಗಜಮಥನವೃಷವಾಹನಪೂಜಕ ( 1 , 1 )
ಗಜಮದ ( 1 , 1 )
ಗಜಮದದಿ ( 1 , 1 )
ಗಜಮದಹರಣಗಜಚರ್ಮಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಗಜಮಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಗಜಮಾರಗೊಲಿದನೀತ ( 1 , 1 )
ಗಜಮುಖ ( 18 , 15 )
ಗಜಮುಖಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಮುಖತಾತಕೃಪಾನಿಧೆ2ಶುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಗಜಮುಖದೆಸೆವೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಮುಖನ ( 3 , 3 )
ಗಜಮುಖನತಾಯೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಮುಖನಯ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಗಜಮುಖನಾ ( 1 , 1 )
ಗಜಮುಖನು ( 2 , 2 )
ಗಜಮುಖನೆ ( 4 , 4 )
ಗಜಮುಖನೇ ( 2 , 2 )
ಗಜಮೃಗಾಧಿರಾಜವರದ ( 1 , 1 )
ಗಜಮೊಗನೇನೊ ( 1 , 1 )
ಗಜಯೋನಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಜರಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಗಜರಕ್ಷಕನು ( 1 , 1 )
ಗಜರಾಜ ( 24 , 18 )